počet produktů: 0
cena: 0 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
možnosti plateb
Vyhledávač nosičů

Vyhledávání na webu výrobce. Nenašli jste na našem e-shopu? Napište si o nabídku!

ATERA vyhledávač nosičů

THULE vyhledávač nosičů
 

Vyhledávač řetězů

Vyhledá výrobcem povolené sněhové řetězy podle značky a provedení vozidla.
K zobrazení či zakoupení těchto řetězů použijte příslušnou kategorii nebo vyhledávání (pod košíkem).
Pouze na povolené řetězy se vztahuje záruka!

PEWAG vyhledávač sněhových řetězů

Povinné sněhové řetězy

V jaké zemi je povinnost mít nebo použít sněhové řetězy?

V jaké zemi je povinnost mít nebo použít sněhové řetězy? Čtěte zde!

Katalogy
GDPR

Zásady zpracování osobních údajů zde
Zpracovatelé osobních údajů zde

Nákup přes e-shop

Doprava kompletně ZDARMA
 při nákupu od 2.400,- Kč
detaily zde


1. Po  obdržení objednávky Vás budeme telefonicky kontaktovat.

 • sdělíme Vám datum dodání zboží
 • v případě potřeby upravíme objednávku a zodpovíme dotazy

2. Zboží pečlivě zabalíme (karton, fólie). 
Balné: 0,-
Zboží od nás je vždy pečlivě zabaleno!

3. Zboží skladem odešleme ihned či následující den.

(záleží na čase doručení objednávky)

4. Zašleme Vám informační mail o odeslání zboží. Následující pracovní den Vás bude kontaktovat vybraný přepravce.

Najdeme správný střešní nosič pro Váš automobil


Využijte individuální přístup
při koupi střešního nosiče THULE, ATERA, Whispbar
... více info

Recenze našich zákazníků

recenze Heuréka pro autoboxy-nosice.com

Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o fyzických osobách při prodeji zboží a poskytování služeb na prodejně a e-shopu a při návštěvách námi provozovaných internetových stránek, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
 

Správce osobních údajů:
Ing. Radomil Petrovický, 49892215, se sídlem Folknářská 1437/12, 40502 Děčín II
Kontakt: Telefon +420 777 088 880, E-mail: autosport.petrovicky@seznam.cz
(dále také jen „my“,„nám“, „naše“ nebo „nás“)

 

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti.


A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou můžeme identifikovat (tj. o subjektu údajů = Vás). V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:
 

1. Základní osobní identifikační a adresní údaje

Jedná se o údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, zejména o:

 • akademický titul

 • jméno a příjmení

 • název obchodní firmy

 • rodné číslo (ev. datum narození)

 • IČ, DIČ

 • adresa trvalého pobytu

 • adresa sídla nebo místa podnikání

 • fakturační adresa

 • bankovní spojení

 • podpis

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo

 • kontaktní e-mail

3. Provozní a lokalizační údaje

Jedná se o údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací. Jedná se zejména o:

 • volající číslo

 • volané číslo

 • adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)

 • datum a čas uskutečnění spojení

4. Údaje ze vzájemné komunikace

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s prodejem zboží a poskytováním služeb mezi námi a zákazníkem. Jedná se o elektronickou komunikaci se zákazníkem a zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejně.
 

5. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • záznamy o chování na námi spravovaných internetových stránkách získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči


B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, pro jiné pouze na základě souhlasu. Na základě zákona je možné zpracovávat osobní údaje bez souhlasu.
 

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)

 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

 • provozování kamerového a monitorovacího systému v prostorách naší prodejny pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem)

 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.
 

2. Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

Se souhlasem pro obchodní účely budeme zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření nabídky produktů formou elektronické komunikace. Proto si budeme o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat.
 

3. Zpracovávání cookies z námi provozovaných internetových stránek

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na našich internetových stránkách a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy.

Více o cookies zde.

 

C. Kategorie příjemců osobních údajů

Při své činnosti využíváme specializované služby jiných subjektů, které mají postavení zpracovatelů osobních údajů a osobní údaje zpracovávají pouze dle našich pokynů a nesmí je využít jinak. Jde zejména o činnost dopravců, znalců, auditorů, správu IT systémů a internetové reklamy. Seznam zpracovatelů je dostupný zde. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.


D. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme ručně i automatizovaně a o způsobech zpracování vedeme evidenci.


E. Obchodní sdělení

Obchodní sdělení můžeme zasílat na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely.


F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo si vyžádat kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti budeme oprávněni za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
 

2. Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.
 

3. Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, pokud byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.
 

4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi nám poskytnuty, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.
 

5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme pro tento účel zpracovávat.
 

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i jinému určenému správci.
 

7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Odvolat souhlas můžete prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, kontaktů uvedených v těchto zásadách nebo osobně na naší prodejně.

8. Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování.

9. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.


 


 


 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).